Nầy A Nan! chớ nên sanh lòng sầu lo sợ hãi...

Đức Phật nói Cứu Bạt Diệm Khẩu Ngạ Qủy Đà La Ni Kinh (Bản dịch đời Đường)

Bấy giờ Thế Tôn ở ngôi tăng Già Lam Câu Luật Na tại thành Ca Tỳ La cùng với các Tỳ Kheo và Bồ Tát. Vô số chúng hội vây quanh trước sau, đức Phật nói pháp cho đại chúng nghe.

...
Phật nói Cứu Bạt Diệm Khẩu Ngạ Qủy Đà La Ni Kinh

Khi ấy, Tôn giả A Nan ở một mình nơi thanh vắng, quán niệm những pháp đã thọ. Sau canh ba đêm ấy, ngài thấy một ngạ quỉ tên là Diệm Khẩu. Hình thù xấu xa, thân thể khô gầy, trong miệng bốc lửa, cổ nhỏ như mũi kim. Đầu tóc rối bời, nanh vuốt dài nhọn, trông thật đáng sợ, ở trước mặt A Nan nói rằng:

Ba hôm sau, ông mạng chung và sẽ đọa ngay vào trong loài ngạ quỉ này.

Khi Tôn giả A Nan nghe nói điều ấy xong, trong lòng sanh ra sợ hãi hỏi ngạ quỉ rằng:

Thân hình tiều tụy của quỷ
Thân hình tiều tụy của quỷ (Ảnh minh họa, nguồn: Internet)

Giả như ta sau khi ta chết thác sanh vào loài ngạ quỉ thì làm cách nào để được thoát khỏi nỗi khổ ấy?

Bấy giờ ngạ quỉ bạch A Nan:

Sáng ngày mai, nếu ông bố thí được trăm ngàn na do tha hằng hà sa số loài ngạ quỉ và trăm ngàn Bà La Môn tiên. Dùng các hộc (lớn) như nước Ma Kiệt Đà, mỗi hộc đều đựng thức ăn mà bố thí. Lại vì ta mà cúng dường tam bảo. Ông sẽ được tăng trưởng tuổi thọ và khiến tôi cũng thoát khỏi nạn khổ của loài ngạ quỉ, được sanh về cõi trời.

Muốn phát tài hãy tránh 6 nghiệp gây tổn tài theo Phật dạy
Người lính nhận đỡ đầu 3 anh em mồ côi vì Covid-19, hạnh phúc vì không đơn độc
Vì sao Phật Tổ Như Lai có sức mạnh phi thường, cảm hóa chúng sinh?
A Nan trông thấy hình dạng tiều tụy của quỷ dữ
A Nan và quỷ dữ (Ảnh minh họa, nguồn: internet)

A Nan trông thấy ngạ quỉ Diệm Khẩu nầy, thân hình ốm o tiều tụy rất xấu xa. Trong miệng bốc lửa, cổ như mũi kim, đầu tóc rối loạn, nanh vuốt dài nhọn. Lại nghe những lời nói không thuận như thế, ngài vô cùng sợ hãi. Lông trên thân dựng ngược (khắp thân đều nổi ốc), liền đứng dậy đi mau đến chỗ Phật. Năm vóc sát đất, đảnh lễ dưới chân Phật, thân thể run rẩy bạch Phật rằng:

Kinh xin Thế tôn cứu khổ cho con, vì cớ sao? Con ở nơi thanh vắng, quán niệm những pháp đã thọ, trông thấy ngạ quỉ Diệm Khẩu nói với con rằng: “Qua ba hôm nữa, con sẽ mạng chung và đọa trong loài ngạ quỉ đó. Con liền hỏi: Làm thế nào để cho con thoát khỏi được nỗi khổ nầy. Ngạ quỉ đáp: Nếu con có thể cúng thí trăm ngàn na do tha hằng hà sa số loài ngạ quỉ và trăm ngàn bà la môn tiên, sửa soạn các món ăn uống thì con sẽ tăng thêm tuổi thọ. Bạch đức Thế tôn: Bây giờ con phải làm sao để sắm sửa được những loại thức ăn để cúng các loài ngạ quỉ tiên nhơn như thế?.

Bấy giờ Thế tôn bảo:

Nầy A Nan! chớ nên sanh lòng sầu lo sợ hãi...
Nầy A Nan! chớ nên sanh lòng sầu lo sợ hãi…

Nầy A Nan! chớ nên sanh lòng sầu lo sợ hãi. Ta đã có cách khiến cho ngươi có thể sắm sửa đồ ăn uống để cúng thí bao nhiêu trăm ngàn hằng hà sa số loài ngạ quỉ và Bà la môn tiên.

Phật bảo A Nan, có thần chú tên là Vô Lượng Oai Đức Tự Tại Quang Minh Thắng Diệu Lực. Nếu có ai trì tụng thần chú nầy thì liền được đầy đủ những đồ ăn uống thượng diệu. Cúng cho vô số na do tha trăm ngàn hằng hà sa số ngạ quỉ Bà la môn tiên. Cho đến tất cả đều được biến thành 49 hộc đựng thức ăn, mỗi hộc lớn bằng nuớc Ma Kiệt Đà. A Nan ta vào đời trước, lúc còn làm Bà la môn, ở trú xứ của Bồ Tát Quán Tự Tại và đức Thế Gian Tự Tại Oai Đức Như Lai đã thọ trì thần chú nầy.

Thế nên có thể sắm sửa các món ăn uống cúng cho vô lượng loài ngạ quỉ và các tiên nhơn. Đồng thời khiến cho chúng thoát khỏi nỗi khổ thân ngạ quỉ và được sanh lên cõi trời. A Nan! Ngươi nay nên thọ trì khiến phước đức, thọ mạng đều được tăng trưởng.

Lời Phật dạy về kết thiện duyên: Lý giải vì sao có người đi đâu cũng có quý nhân
5 cách tiêu giải nghiệp chướng, thoát khỏi ai oán theo lời Phật dạy
Ngỡ ngàng lý do Đức Phật im lặng 7 tuần sau khi thành đạo
...
Nếu có ai trì tụng thần chú nầy thì liền được đầy đủ những đồ ăn uống thượng diệu…

Bấy giờ thế tôn vì Tôn giả A Nan mà nói thần chú rằng:

– Nẳng mồ tát phạ đát tha nga đa phạ lộ chỉ đế, án tam bạt ra tam bạt ra hồng.

Phật bảo A Nan:

– Nếu có người thiện nam, thiện nữ nào muốn cầu phước đức sống lâu, thêm lớn điều tốt lành, bố thí mau được đầy đủ, thì vào mỗi buổi sáng sớm hay trong mọi lúc tất cả đều không bị trở ngại. Người ấy nên lấy một tịnh bình đựng nước sạch để vào chút ít thức ăn, bún và các thứ bánh v.v… Rồi để bình tựa lên trên tay phải, tụng thần chú này đủ bảy lần, sau đó xưng danh hiệu 4 đức Như Lai:

Nam mô Đa Bảo Như Lai.

– Nẳng mồ bà nga phạ đế bát ra bộ sỉ ra đát nẳng đa tha bệ đá dạ.

Do xưng tụng gia trì danh hiệu của Đức Đa Bảo Như Lai nên phá tan được tất cả loài qủy. Những ác nghiệp bỏn xẻn, tội chứng từ nhiều đời trước đến nay thảy đều tiêu diệt. Liền được phước đức trọn vẹn.
Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai.

Ý nghĩa 6 chữ Om Mani Padme Hum
Người thường hay chia sẻ Phật Pháp cho nhiều người biết được phước báu gì?
Bố bé 8 tuổi về nhà cha mẹ đẻ ở, nhiều người mang hương hoa di ảnh đến tận nhà

– Nẳng mồ bà nga phạ đế tố rô bá dã đát tha nga sỉ dã.

Do gia trì xướng tụng danh hiệu Đức Diệu Sắc Thâm Như Lai, nên phá tan được hết các thân hình xấu xa. Liền được sắc tướng đầy đủ.

Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai.

– Nẳng mồ bà nga phạ đế vĩ bổ la nga đát ra dã đát tha bệ sĩ dã.

Do gia trì danh hiệu đức Quảng Bác Thân Như Lai nên khiến cho cổ họng của các loài qủy rộng lớn. Những món ăn đã đã cúng thí đều được đầy đủ như ý.

Nam mô Ly Bố Uý Như Lai

– Nẳng mồ bà nga phạ đế a bà dựng ca ra đát tha bệ sỉ dã.

Do gia trì xưng tụng danh hiệu đức Ly Bố Uý Như Lai, nên khiến tất cả sự sợ hãi của loài qủy thảy đều tiêu diệt lìa nẻo ngạ qủy.

Phật bảo A Nan:

...
Ở nơi bốn phương có trăm ngàn na do tha hằng hà sa số loài ngạ qủy

Nếu dòng họ con cái xưng tụng gia trì danh hiệu bốn đức Như Lai này, khải tay bảy lần rồi lấy đồ đựng thức ăn nghiêng đổ ở trên đất sạch. Khi làm việc cúng thí ấy xong, thì tất cả biến thành 49 hộc thức ăn lớn như nước Ma Kiệt Đà. Ở nơi bốn phương có trăm ngàn na do tha hằng hà sa số loài ngạ qủy. Thảy đều thọ thức ăn này một cách no đủ. Đồng thời các loài ngạ quỷ đó đều xả bỏ thân quỷ sanh lên cõi trời.

Này A Nan! Nếu có Tỳ kheo, Tỳ Kheo ni, Ưu bà Tắc, Ưu Bà Di cúng thí cho các loài quỷ thì liền được đầy đủ vô lượng phước đức. Bằng công đức cúng dường trăm ngàn các đức Như Lai, thật không sai khác. Thọ mạng dài lâu, thêm nhiều sắc đẹp sức khỏe, đầy đủ căn lành. Tất cả phi nhơn, dạ xoa la sát, các loài qủi thần ác, không dám làm tổn hại. Lại có thể thành tựu được vô lượng phước đức thọ mạng.

Nếu muốn cúng thí các Bà La Môn tiên… thì dùng một cái bát đựng đầy thức ăn uống. Trì tụng 21 lần chơn ngôn đã nói trên, rồi thả vào trong dòng nước sạch. Làm như thế xong, liền được các món ăn uống ngon ở cõi trời, cúng dường trăm ngàn vô số hằng hà sa các bà La Môn tiên nhơn. Các tiên nhơn ấy, do oai đức của thần chú được gia trì trong thức ăn nên tất cả đều thành tựu những mong cầu căn bổn và các công đức lành.

Cùng một lúc phát thệ nguyện rằng: “Nguyện người thí thức ăn, mạng sống được dài lâu, khoẻ đẹp và an lạc. Lại khiến người ấy, những điều ở trong lòng dù thấy hay nghe đều hiểu biết chơn chánh, trong sạch đầy đủ. Thành tựu oai đức của Phạm Thiên. Thực hành hạnh của trời Phạm Thiên. Lại bằng công đức cúng dường cho trăm ngàn hằng hà sa số đức Như Lai. Tất cả oán thù đều không thể làm tổn hại”.

Nguyện thí thức ăn...
Nguyện người thí thức ăn…

Hoặc Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, nếu muốn cúng dường Phật Pháp Tăng nên đem hoa hương và thức ăn sạch các món ăn uống, gia trì 21 lần thần chú đã nói trên, hiến dâng Tam bảo, thì các người nam người nữ ấy, thành tựu được những hương vị ngon lạ ở cõi trời, hiến dâng cúng dường Phật pháp tăng bảo đầy khắp mười phương thế giới. Họ cũng được khen ngợi khuyến thỉnh tùy hỉ công đức, thường được chư Phật hộ niệm khen ngợi, Thiên thần thường đến ủng hộ, thành tựu đầy đủ sự bố thí.

...
Nầy A Nan, ngươi phải nghe theo lời ta bảo như pháp mà tu hành lưu thông rộng rãi…

Nầy A Nan, ngươi phải nghe theo lời ta bảo như pháp mà tu hành lưu thông rộng rãi, khiến cho các chúng sanh khắp nơi thấy nghe mà được vô lượng công đức. Đó mới gọi là Cứu Diệm Khẩu Ngạ Qủy và những nỗi khổ của chúng sanh. Do đây mà đặt tên là Đà La Ni kinh, ngươi nên phụng trì. Tất cả đại chúng và A Nan… nghe Phật nói xong một lòng tin nhận, vui vẻ vâng làm.

Phật nói Cứu Bạt Diệm Khẩu Ngạ Qủy Đà La Ni Kinh

Tam Tạng pháp sư Đại Quảng Trí Bất Không Phụng chiếu vua Đường dịch.

Bình Luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *