Niệm danh hiệu Ngài Địa Tạng Bồ tát – sanh con dễ nuôi

Người trong cõi Diêm Phù Ðề lúc mới sanh, không luận là con trai hay con gái. Khi sắp sanh ra chỉ nên làm việc phước lành thêm sự lợi ích cho nhà cửa. Thời Thổ Ðịa vui mừng không xiết, ủng hộ cả mẹ lẫn con đều đặng nhiều sự an vui, hàng thân quyến cũng được phước lợi.

Lại vầy nữa, này Phổ Quảng Bồ tát! Về trong thuở sau này, nơi cõi Diêm Phù Ðề. Trong hàng Sát Ðế Lợi, Bà La Môn, Trưởng giả, Cư Sĩ, tất cả các hạng người, và những dân tộc dòng họ khác. Như có người nào mới sinh đẻ hoặc con trai hoặc con gái. Nội trong bảy ngày, sớm vì đứa trẻ mới sinh ra đó mà tụng kinh điển không thể nghĩ bàn này. Lại vì đứa trẻ mà niệm danh hiệu của Ngài Ðịa Tạng Bồ tát đủ một muôn biến.

Ðược vậy thời đứa trẻ hoặc trai hay là gái mới sanh ra đó, nếu đời trước nó có gây lấy tội vạ chi cũng đặng thoát khỏi cả. Nó sẽ an ổn vui vẻ dễ nuôi, lại thêm được sống lâu.

Còn như nó là đứa nương nơi phước lực mà thọ sanh, thời đời nó càng được an vui hơn cùng sống lâu hơn.

Lại vì đứa trẻ mà niệm danh hiệu của Ngài Ðịa Tạng Bồ tát đủ một muôn biến. Ðược vậy thời đứa trẻ hoặc trai hay là gái mới sanh ra đó, nếu đời trước nó có gây lấy tội vạ chi cũng đặng thoát khỏi cả. Nó sẽ an ổn vui vẻ dễ nuôi, lại thêm được sống lâu.
Lại vì đứa trẻ mà niệm danh hiệu của Ngài Ðịa Tạng Bồ tát đủ một muôn biến. Ðược vậy thời đứa trẻ hoặc trai hay là gái mới sanh ra đó, nếu đời trước nó có gây lấy tội vạ chi cũng đặng thoát khỏi cả. Nó sẽ an ổn vui vẻ dễ nuôi, lại thêm được sống lâu.

Niệm danh hiệu Ngài Địa Tạng Bồ tát - sanh con dễ nuôi
Bài văn khấn Tết Hàn Thực 2022 chi tiết nhất
Vương quốc Phật giáo đã biến mất - Vùng Khotan cổ đại

Người trong cõi Diêm Phù Ðề lúc mới sanh, không luận là con trai hay con gái. Khi sắp sanh ra chỉ nên làm việc phước lành thêm sự lợi ích cho nhà cửa. Thời Thổ Ðịa vui mừng không xiết, ủng hộ cả mẹ lẫn con đều đặng nhiều sự an vui, hàng thân quyến cũng được phước lợi.

Hoặc khi đã hạ sanh rồi. Nên cẩn thận chớ có giết hại sanh vật để lấy những vị tươi ngon cung cấp cho người sản mẫu ăn, cùng nhóm họp cả hàng quyến thuộc lại để uống rượu, ăn thịt, ca xang, đờn sáo. Nếu làm những việc trên đó có thể làm cho người mẹ đứa con chẳng đặng an vui.

Vì sao thế? Vì lúc sanh sản nguy hiểm đó có vô số loài quỷ dữ cùng ma quái tinh mị muốn ăn huyết tanh.

Nhờ có con sớm đã sai các vị Thần Linh xá trạch Thổ Ðịa, bảo hộ mẹ con người ấy, làm cho được an vui mà đặng nhiều lợi ích.

Những quy tắc trong kinh doanh theo lời Phật dạy
8 con vật là đệ tử Thần Tài, vào nhà mang may mắn, đừng dại xua đuổi
Phương thức Niệm Phật của Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông

Người ấy thấy mình được an ổn, thời đáng lẽ nên làm việc phước lành để đền đáp công ơn Thổ Ðịa. Mà trái lại giết hại loài sanh vật, hội họp thân quyến. Vì lẽ này, đã phạm tội lỗi tất phải tự thọ lấy tai vạ, mẹ con đều tổn.

                                  Trích Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện – Quyển Trung – Phẩm 6

Bình Luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *