Mười lợi ích khi đọc tụng, kính lễ Địa Tạng Bồ tát

Vào đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào ở nơi trú xứ của mình mà có Kinh điển này cùng hình tượng của Địa Tạng Bồ-tát, như người này lại có thể thường đọc tụng Kinh điển và cúng dường Địa Tạng Bồ-tát, thì con ngày đêm sẽ luôn dùng bổn thần lực mà hộ vệ người ấy.

 “… Những chúng sinh ở hiện tại nay và về vị lai sau. Nơi chỗ sạch sẽ ở phương nam trong cuộc đất của mình ở, dùng đất đá tre gỗ mà dựng cất cái khám cái thất. Trong đó có thể họa vẽ, cho đến đúc nắn, cung thỉnh hình tượng Ðịa Tạng Bồ Tát. Đốt hương cúng dường, chiêm lễ ngợi khen, thời chỗ người đó ở được mười điều lợi ích. Những gì là mười điều?

(1). Một là đất cát tốt mầu.

(2). Hai là nhà cửa an ổn mãi mãi.

(3). Ba là người đã chết được sanh lên cõi trời.

(4). Bốn là những người hiện còn hưởng sự lợi ích.

Triết lý của Phật về cách sống: Ở đời đừng quá sân si, không biết gì thì nên im lặng
Lễ Phật là pháp sám hối đặt biệt nhất
Hình ảnh Chùa Hương sẵn sàng cho ngày đón khách chính thức

(5). Năm là cầu chi cũng toại ý cả.

(6). Sáu là không có tai họa về nước và lửa.

(7). Bảy là trừ sạch việc hư hao.

(8. Tám là dứt hẳn ác mộng.

Niệm danh hiệu Ngài Địa Tạng Bồ tát - sanh con dễ nuôi
Bài văn khấn Tết Hàn Thực 2022 chi tiết nhất
Vương quốc Phật giáo đã biến mất - Vùng Khotan cổ đại

(9). Chín là khi ra lúc vào có thần theo hộ vệ.

(10). Mười là thường gặp bực Thánh Nhơn.

Bạch đức Thế Tôn! Chúng sinh trong đời sau cùng hiện tại nay, nếu ở nơi phần đất của mình cư trụ mà có thể làm ra sự cúng dường Ngài Ðịa Tạng như thế, thời được sự lợi ích như vậy”.

Trong đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào khi nghe danh hiệu của Địa Tạng Đại Bồ tát, mà chắp tay, tán thán ngài, đảnh lễ ngài, hay quyến luyến và kính mến ngài, người này sẽ siêu việt 30 kiếp tội.
Trong đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào khi nghe danh hiệu của Địa Tạng Đại Bồ tát, mà chắp tay, tán thán ngài, đảnh lễ ngài, hay quyến luyến và kính mến ngài, người này sẽ siêu việt 30 kiếp tội.

Những quy tắc trong kinh doanh theo lời Phật dạy
8 con vật là đệ tử Thần Tài, vào nhà mang may mắn, đừng dại xua đuổi
Phương thức Niệm Phật của Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông

Vị Kiên Lao Ðịa Thần lại bạch với đức Phật rằng:

“Bạch đức Thế Tôn! Trong đời sau này, như có người thiện nam kẻ thiện nữ nào ở trong chỗ của mình cư trú mà có kinh điển này cùng hình tượng của đức Ðịa Tạng Bồ Tát. Người đó lại có thể đọc tụng kinh điển này và cúng dường hình tượng của Bồ Tát. Thời con dùng thần lực của con thường hộ vệ người đó. Cho đến tất cả sự tai họa như nước, lửa, trộm, cướp, nạn lớn, nạn nhỏ, v.v… thảy đều tiêu sạch”.

Ðức Phật bảo Kiên Lao Ðịa Thần rằng: “Thần lực rộng lớn của ông, các thần khác ít ai bằng.

Vì cớ sao? Vì đất đai trong cõi Diêm Phù Ðề đều nhờ ông hộ trợ. Cho đến cỏ cây, cát đá, lúa mè, tre lau, gạo thóc, của báu. Tất cả những thứ từ đất mà có ra đều nhờ nơi sức thần của ông cả”

Bình Luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *