Chất vi diệu bí mật của t.hần chú Om Mani Padme Hum

Thần chú Om Mani Padme Hum có nhiều lợi lạc không thể nghĩ bàn. Đó là không chỉ trừ t.à m.a, giải n.ạn chướng, trị liệu b.ệnh t.ật mà t.hần chú còn ẩn chứa bí mật rất vi diệu của Lục Tự Đại Minh Chân ngôn.

Om Mani Padme Hum lợi lạc không thể nghĩ bàn

Thần chú Om Mani Padme Hum hay còn gọi với cái tên quen thuộc là Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn, Lục Tự Đại Minh T.hần Chú, Á.n m.a ni Bát mê hồng, Á.n M.a ni bát minh hồng… Đức Phật gọi đây là 6 chữ Đại Minh Đà La Ni, Theo kinh điển, thần chú Om Mani Padme Hum chỉ xuất hiện trong bài Quán Âm Linh Cảm Chân ngôn, Nghi thức Bộ Chú, Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Vương.

Câu t.hần chú này được truyền bá rất rộng rãi trong nhân gian nhưng người ta mới chỉ biết tới như một câu chú chuyên trừ tà m.a, giải n.ạn chướng, trị liệu b.ệnh t.ật mà không hề biết tới tính chất vi diệu rất bí mật của Lục Tự Đại Minh Chân ngôn.

Theo kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương (Karanïdïe Vyuha Sùtra): « Thiện nam t.ử ! Sáu chữ Đại minh Đà La Ni đó là Bản Tâm vi diệu của Ngài Quán Tự tại Bồ Tát. Nếu biết Bản Tâm vi d.iệu ấy, tức là biết Giải thoát ! »

Om Mani Padme Hum là câu thần chú đã giúp Đức Đại Bi Quán Tự tại được chứng đắc. Trong kinh Đại thừa Trang Nghiêm Bảo Vương đã ghi nhận quá trình hóa độ các chúng sinh trong 6 nẻo luôn hồi của Đức Quán Thế Âm và minh họa công đức uy thần, năng lực cứu độ vi diệu của Ngài, đồng thời khẳng định mọi công đức uy thần mà Ngài có được đều nhờ thần chú Lục Tự Đại Minh Om Mani Padme Hum.

Nếu mang theo chữ Om Mani Padme Hum này mà đeo giữ nơi thân, trên đỉnh thì cũng như thấy Thân Kim Cương, như thấy Tháp Xá Lợi, như thấy Đức Như Lai, như thấy một trăm ức Trí tuệ.

Nếu mang theo chữ Om Mani Padme Hum này mà đeo giữ nơi thân, trên đỉnh thì cũng như thấy Thân Kim Cương, như thấy Tháp Xá Lợi, như thấy Đức Như Lai, như thấy một trăm ức Trí tuệ.

Đức Phật nói: Nếu có người thường thọ trì 6 chữ Đại minh Đà Na ni thì khi trì tụng có 99 căng già sa số Như Lai nhóm hội, có vô số Bồ T.át nhiều như vi trần nhóm hội, cũng có chúng Thiên tử ở 32 cõi Trời cũng đều nhóm hội.

Lại có 04 vị Đại Thiên Vương ở 04 phương làm hộ vệ. Có Ta Nga La Long Vương (Sàgara Nàgaràjà), Vô Nhiệt Não Long Vương (Anavatapta Nàgaràja), Đắc Xoa Ca Long Vương (Taksïaka Nàgaràja), Phạ Tô Chỉ Long Vương (Vàsuki Nàgaràja). Như vậy, vô số trăm ngàn câu chi na khế đa Long Vương đều đến hộ vệ người thọ trì ấy. Lại ở khắp trong cõi đất, hết thảy các Dược Xoa (Yaksïa), Hư Không Thần (Àka’sa Devatà) đến hộ vệ.

Thiện nam T.ử ! Trong lỗ chân lông Ngài Quán Tự Tại có trăm ức Như Lai an trụ và khen ngợi người trì tụng ấy: “Lành thay ! Lành thay Thiện nam tử ! Ngươi hay được Như Ý Ma Ni Bảo, 07 đời giòng họ của ngươi sẽ được giải thoát”.

Thiện nam t.ử ! Người Trì Minh kia, ở trong bụng có các loài trùng thì chúng sẽ được địa vị Bất Thoái Chuyển của Bồ Tát. Nếu có người lấy 06 chữ Đại Minh Đà La Ni này mà đeo giữ nơi thân, trên đỉnh. Thiện nam t.ử ! Nếu thấy được người đeo giữ ấy thì cũng như thấy Thân Kim Cương, như thấy Tháp Xá Lợi, như thấy Đức Như Lai, như thấy một trăm ức Trí tuệ.

Nếu có Thiện nam Tín nữ nào hay y Pháp, niệm 06 chữ Đại Minh Đà La Ni này thì người đó sẽ được biện tài vô ngại, được Trí Tuệ Thanh Tịnh, được Đại Từ Bi. Như vậy, người đó ngày ngày được viên mãn công Đức của 06 Pháp Ba La mật Đa. Người đó được Trời Chuyển Luân Thánh Vương quán đỉnh. Khi người ấy nói, hơi từ trong miệng phát ra chạm đến thân người nào thì người được chạm ấy phát khởi Tâm Lành xa lìa Tâm Sân đ.ộc, sẽ được địa vị Bất Thoái Chuyển của Bồ Tát và mau chóng chứng đắc Vô Thượng Bồ Đề Chính Đẳng Chính Giác.

Nếu người đeo giữ và thọ trì, lấy tay c.hạm đến thân người khác thì người được rờ c.hạm ấy mau được Bồ tát vị. Nếu kẻ nam, người nữ, con trai, con gái cho đến dị loại Hữu Tình khác thấy được người đeo và thọ trì ấy thì tất cả mau được Bồ Tát vị. Người như thế vĩnh viễn không còn chịu khổ: sinh, già, bệnh, c.hết, khổ t.hương nhau xa lìa … mà được sự niệm tụng tương ương không thể nghĩ bàn. Nay như thật mà nói lên 06 chữ Đại Minh Đà La Ni vậy!”.

Nếu có người biên chép 06 chữ Om Mani Padme Hum này thì giống như chép 84.000 Pháp Tạng.

Nếu có người biên chép 06 chữ Om Mani Padme Hum này thì giống như chép 84.000 Pháp Tạng.

Đức Phật lại bảo rằng: “Nếu có người biên chép 06 chữ Đại Minh Đà La Ni này thì đồng với chép 84.000 Pháp Tạng. Nếu có người lấy vàng báu cõi Trời tạo hình tượng Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác, số như vi trần, làm như vậy rồi, nói một ngày khánh lễ tán dương cúng dường, chỗ thu hoạch quả báo không bằng đã được quả Công Đức biên chép một chữ trong 06 chữ Đại Minh Đà La Ni ấy, đã khéo an trụ nơi Đạo Giải Thoát không thể nghĩ bàn.

Nếu Thiện nam và Thiện nữ, y Pháp niệm 06 chữ Đại Minh Đà La Ni này thì người đó sẽ đắc Tam M.a Địa gọi là: Trì M.a Ni Bảo Tam M.a Địa,  Quảng Bác Tam M.a Địa, Thanh Tịnh Đ.ịa .Bàng Sinh Tam M.a Địa, Kim Cương Giáp Trụ Tam M.a Địa, Diệu Túc Bình Mãn Tam Ma Địa, Nhập Chư Phương Tiện Tam M.a Địa, Nhập Chư Pháp Tam M.a Địa, Quán Trang Nghiêm Tam M.a Địa, Pháp Xa Thanh Tam M.a Địa, Viễn Ly Tham Sân Ô Tam Ma Địa, Vô Biên Tế Tam M.a Địa, Lục Ba La Mật Môn Tam M.a Địa, Trì Đại Diệu Cao Tam M.a Địa, Cứu Chư Bố Úy Tam Ma Địa, Hiện Chư Phật S.át Tam M.a Địa, Quán S.át Chư Phật Tam M.a Địa … được 108 món Tam M.a Địa như vậy”.

Kinh này lại ghi rằng: Trừ Cái Chương ! Tất cả Như Lai Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa tuyên nói 06 chữ Đại Minh Vương như thế. Tất cả Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác và các Bồ Tát, tất cả đều cung kính chắp tay làm lễ. Thiện nam tử ! Ở trong Pháp Đại Thừa thì đây là tối thượng tinh thuần vi diệu”.

Om Mani Padme Hum giúp ngăn c.hặn các cửa sinh trong lục đạo

Trì chú Om Mani Padme Hum giúp chúng sinh đầu thai không bị rơi vào cõi súc sinh n.gạ q.uỷ. Như Mật Tông Tây Tạng Bảo Điển có ghi: “Y theo Lục Tự Đại Minh chú này thì có thể ngăn chặn được các cửa sinh t.ử trong lục đạo”.

Nếu kẻ nào đeo chú này trên thân, hoặc cột vào tay, hoặc chôn trong da thịt thì cũng tạo được nhân chủng giải thoát khỏi sinh tử

Nếu kẻ nào đeo chú này trên thân, hoặc cột vào tay, hoặc c.hôn trong da t.hịt thì cũng tạo được nhân chủng giải thoát khỏi sinh t.ử

Do công hạnh ứng hóa trong sáu cõi (Sïadïa gatayahï hay sïadïa Kula) để hóa độ chúng sinh nên trong Lục Tự Tâm chú của Đức Quán Thế Âm thì mỗi một âm đều có một hiệu quả đặc biệt nhằm tịnh hóa 06 phiền não gốc (ảo tưởng kiêu mạn, ganh tỵ tranh đấu, hoài nghi tự kiêu, trì độn mù quáng, tham dục thèm khát, g.iận d.ữ o.án hận) để ngăn ngừa sự tái sinh vào 06 cõi và xua tan các nỗi k.hổ đ.au ẩn tàng trong mỗi cõi.

Trong Tây Tạng Quán Âm Kinh, Ngài Ma Ni Già Bộ Bà (Manïi bkahï hïbumï) đã dùng thi ca xưng tán công đức của Lục Tự Minh chú và nói chú này là cội nguồn của Trí Tuệ giải thoát với mọi sự cứu tế khoái lạc. Trong Lục Tự Minh chú:

Nếu có người xướng lên chữ OMÏ thì công đức ấy sẽ giúp cho người này sau khi c.hết sẽ c.ắt đ.ứt được sự lưu chuyển vào Thiên Giới.

Nếu xướng lên chữ M.A thì có thể miễn trừ được sự luân hồi trong nẻo Tu La, là nơi cư ngụ của loài q.uỷ Thần á.c.

Nếu xướng lên chữ NÏI thì sẽ xa l.ìa sự tái sinh vào chỗ ách n.ạn của cõi Nhân gian.

Nếu xướng lên chữ PAD thì sẽ xa l.ìa được sự luân hồi vào chỗ tai n.ạn của nẻo súc sinh.

Nếu xướng lên chữ ME thì sẽ tránh khỏi sự trầm luân vào cảnh k.hổ đ.au của nẻo N.gạ Q.uỷ.

Nếu xướng lên chữ HÙMÏ thì sẽ giúp cho kẻ ấy sau khi chết miễn trừ được sự khổ đ.au của nẻo Đ.ịa n.gục.

Còn theo Kinh Quán Âm của Tây Tạng miêu tả:

Chữ OMÏ  có màu trắng, biểu thị cho Thiên Giới.

Chữ M.A  có màu xanh, biểu thị cho Tu La đạo.

Chữ NÏI có màu vàng, biểu thị cho Nhân Gian giới.

Chữ PAD  có màu xanh lục, biểu thị cho Súc Sinh đạo.

Chữ ME  có màu hồng, biểu thị cho N.gạ Q.uỷ đạo.

Chữ HÙMÏ có màu đen huyền, biểu thị cho Đ.ịa N.gục đạo.

Niệm chú Om Mani Padme Hum để cầu nguyện ngày sau được vãng sinh về thế giới Cực Lạc

Niệm chú Om Mani Padme Hum để cầu nguyện ngày sau được vãng sinh về thế giới Cực Lạc

Kinh này lại cho rằng: “Chẳng phải dùng miệng xướng lên Minh Chú này thì mới có công đức. Nếu kẻ nào đeo chú này trên thân, hoặc cột vào tay, hoặc chôn trong da thịt thì cũng tạo được nhân chủng giải thoát khỏi sinh t.ử”.

Do kết hợp ý tưởng này với giáo lý Tịnh Độ, người Tây Tạng thường hướng về Đức Liên Hoa Thủ Bồ T.át (Padma Pànïi Bodhisatva) xưng tụng câu chú “OMÏ – MA NI – PÊ MÊ – HUNG” (tức OMÏ MANÏI PADME HÙMÏ) để cầu nguyện ngày sau được vãng sinh về thế giới Cực Lạc (‘Sukha vàti) ở phương Tây do Đức Phật A Di Đà (Amitàbha buddha) làm giáo chủ.

Vì vậy, trì chú, niệm Lục Tự đại minh Chân ngôn Om Mani Padme Hum, sẽ cảm nhận được sự vi diệu của câu thần chú này và lợi lạc của câu chú không thể bàn cãi được với sức mạnh tiềm ẩn đầy năng lượng của Om Mani Padme Hum.

Bình Luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *